Výrok rozhodnutia :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9452/2015-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa § 125c ods. 2 zákona o cenných papieroch v spojení s § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch Dodatok č. 4 k základnému prospektu zo dňa 11.8.2015 vzťahujúci sa k prospektu cenného papiera vypracovanému ako základný prospekt dňa 21.10.2014 pre hypotekárne záložné listy spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-10800/2014-1 zo dňa 29.10.2014 a aktualizovanému Dodatkom č. 1 k základnému prospektu zo dňa 19.1.2015, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 578/2015-1 zo dňa 26.1.2015, Dodatkom č. 2 k základnému prospektu zo dňa 12.5.2015, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 5500/2015-1 zo dňa 15.5.2015 a Dodatkom č. 3 k základnému prospektu zo dňa 21.5.2015, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 5897/2015-1 zo dňa 27.5.2015. Dodatok č. 4 k základnému prospektu zo dňa 11.8.2015 je prílohou tohto rozhodnutia.