Výrok rozhodnutia :

Svet Hypoték, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-005-286 k č.sp.: 100-000-002-199

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odoberá povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta č. ODT-14464/2010 z 2.12.2010 podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi: Svet Hypoték, s.r.o., Krížna 52, 821 08 Bratislava, IČO: 36 356 964, na základe nedostatkov zistených v jeho činnosti, ktorými boli porušené:
a) § 18 ods. 2 písm. b) v spojení s § 18 ods. 11 prvou vetou, § 21 ods. 7 a § 22 ods. 2 treťou vetou zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že Svet Hypoték, s.r.o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže odborný garant a zároveň štatutárny orgán (konateľ) Svet Hypoték, s.r.o., Oliver Danko, r. č. 7302227/6806, Budovateľská 6, 821 08 Bratislava, nesplnil do 25.11.2015 povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov a od 26.11.2015 nespĺňa požiadavku na vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, b) § 36 ods. 8 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že Svet Hypoték, s.r.o.. nepredložila Národnej banke Slovenska do 31.3.2016 výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2015.