Výrok rozhodnutia : BROKER HOUSE s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-12328/2012-1

 

R O Z H O D N U T I E

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

m e n í

podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené spoločnosti: BROKER HOUSE s.r.o.,
so sídlom Borodáčova 3114/4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 877 341, rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK - 4664/2008-PLP zo dňa 8. apríla 2008 takto:

I.

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta: BROKER HOUSE s.r.o., so sídlom Borodáčova 3114/4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 877 341, o sektory:

1. prijímania vkladov,
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

II.

Samostatný finančný agent: BROKER HOUSE s.r.o., so sídlom Borodáčova 3114/4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 877 341, je v súlade s ustanovením § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektoroch:

1. poistenia alebo zaistenia,
2. prijímania vkladov,
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.