Výrok rozhodnutia : AXA, d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-13840/2012-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujespoločnosti AXA d.d.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540 (ďalej len „doplnková dôchodková spoločnosť AXA"), predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení na voľbu osoby:  Jozef Eugeen Cyriel Van In, narodený dňa: xx.xx.xxxx,  trvalý pobyt: Wanninckhove 14, 2540 Hove, Belgické kráľovstvo, navrhovanej za člena dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti AXA.

Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti AXA na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.