Výrok rozhodnutia : VB LEASING SK, spol. s r. o.

Číslo rozhodnutia : ODB-6191-2/2015

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti VB LEASING SK, spol. s r. o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 31 378 528, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 7521/B (ďalej len „účastník konania") podľa ustanovenia § 20 a § 20a zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov.