Výrok rozhodnutia :

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-306-332 k č.sp.: NBS1-000-063-551

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026, podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na voľbu pána Mag. Christiana Sollingera, CIIA, narodeného xx. xx. xxxx, bytom Castellezgasse 35/8, 1020 Viedeň, Rakúska republika, za člena štatutárneho orgánu a na ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca.