Výrok rozhodnutia : YOPI Goldsilver s. r. o.

Číslo rozhodnutia : ODB-3355-2/2014

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvar dohľadu") ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia §  29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon") udeľuje devízovú licenciu č. 800 615 spoločnosti YOPI Goldsilver s. r. o., so sídlom Krivá 10, 040 01 Košice, IČO: 45 439 451 na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa ustanovenia § 6 v  spojení s ustanovením § 13 ods. 1 Devízového zákona. Devízová licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je predaj peňažných prostriedkov v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný útvaru dohľadu oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú kópiu oznámenia o zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti.