Výrok rozhodnutia :

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-301-382 k č.sp.: NBS1-000-059-554

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o burze), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla na základe ustanovenia § 22a zákona o burze v spojení s ustanovením čl. 9 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch a finančných nástrojoch, ktorým sa mení nariadenie č. 648/2012 (EU) (ďalej len nariadenie 600/2014) o oslobodení spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 od povinnosti zverejňovať informácie podľa ustanovenia čl. 8 ods. 1 nariadenia 600/2014 v prípade nekapitálových nástrojov, a to v prípade priamych obchodov s dlhovými nástrojmi v obchodnom systéme Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu cenných papierov, ako aj zaradených do zoznamu mnohostranného obchodného systému, pre ktoré neexistuje likvidný trh.