Výrok rozhodnutia : InFin Trade s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-8606/2012-3

Národná   banka   Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia §  38  ods.  1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá samostatnému finančnému agentovi: InFin Trade s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 43 803 580, podľa ustanovenia § 39 ods. 1  písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní opatrenie na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov a to vykonať odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a v sektore prijímania vkladov v lehote troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n.o. a písomne informovať Národnú banku Slovenska o splnení tohto opatrenia v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo doručené osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a súbežne podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní pokutu 5000 eur  (slovom: päťtisíc eur) za porušenie ustanovenia § 41 ods. 10 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31. decembra 2011 nesplnil požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.