Výrok rozhodnutia :

J&T Global Finance XII., s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-293-993 k č.sp.: NBS1-000-061-937

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
spoločnosti J&T Global Finance XII., s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 546 229, LEI: 097900CAKA0000026456 podľa ustanovenia článku 20 (2) a (3) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o rospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 22. júna 2021
vypracovaný ako jeden dokument podľa ustanovení článku 6 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti J&T Global Finance XII., s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava – mestská časť staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 546 229, LEI: 097900CAKA0000026456 s názvom Dlhopis JTFG XII 3,75/2025 v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov do 25 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 100 000 eur, s identifikačným kódom ISIN SK4000019386, s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,75 % p. a., s dňom vydania 30. júla 2021 a so splatnosťou 30. júla 2025. Prospekt zo dňa 22. júna 2021 je prílohou tohto rozhodnutia.