Výrok rozhodnutia :

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-007-038 k č.sp.: NBS1-000-002-816

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 podľa ustanovenia § 125c ods. 2 zákona o cenných papieroch v spojení s ustanovením § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch Dodatok č. 2 k základnému prospektu zo dňa 16. novembra 2016 vzťahujúci sa k prospektu cenného papiera vypracovanému ako Základný prospekt dňa 23. mája 2016 pre hypotekárne záložné listy spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 vydávané v rámci ponukového programu, schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-6400/2016-1 zo dňa 7. júna 2016 v znení Dodatku č. 1 k Základnému prospektu zo dňa 8. septembra 2016 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-11020/2016-1 zo dňa 19. septembra 2016. Dodatok č. 2 k základnému prospektu zo dňa 16. novembra 2016 je prílohou tohto rozhodnutia.