Výrok rozhodnutia :

AFA Consulting s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-8056/2015-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti AFA Consulting s.r.o., so sídlom Drieňová 16160/1F, 821 01 Bratislava, IČO: 36 833 223 povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov