Výrok rozhodnutia : Vida, Ing. Zoltán

Číslo rozhodnutia : ODT-6894/2013-4

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi: Ing. Zoltán Vida, Nábrežná 4831/99, 940 01 Nové Zámky, pokutu 100 eur (slovom: jednosto eur) za porušenie ustanovenia § 36 ods. 9 prvej vety v spojení s ustanovením § 25 ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31. marca 2013 nepredložil Národnej banke Slovenska správu o vykonávaní funkcie za rok 2012.