Výrok rozhodnutia :

24-pay, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-275-432 k č.sp.: NBS1-000-056-181

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e fyzickej osobe Ing. Eve Šmehylovej dátum narodenia xx. xx xxxx, trvalý pobyt Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na platobnej inštitúcii 24-pay s.r.o., so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 44 002 602 vo výške 39,22% na základnom imaní a 27% na hlasovacích právach.
Národná banka Slovenska podľa § 66 ods. 5 zákona o platobných službách určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.