Výrok rozhodnutia :

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-307-760 k č.sp.: NBS1-000-062-899

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cenných papieroch), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch spoločnosti
Arca Brokerage House o.c.p. a.s., so sídlom Vlárska 6, 831 01 Bratislava, IČO: 35 871 211 a spoločnosti RM - S Market o.c.p., a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 799 072 na predaj časti podniku obchodníka s cennými papiermi, spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p. a.s. obchodníkovi s cennými papiermi, spoločnosti RM - S Market o.c.p., a.s.
Národná banka Slovenska v súlade s ustanovením § 70 ods. 13 zákona o cenných papieroch určuje na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas lehotu tri mesiace od udelenia predchádzajúceho súhlasu.