Výrok rozhodnutia :

K Finance Life, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-004-519 k č.sp.: NBS1-000-001-469

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia spoločnosti K Finance Life, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava, IČO: 43 812 554 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-3213/2007-PLP zo dňa 22. novembra 2007 tak, že ho rozširuje o sektor prijímania vkladov a sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. Spoločnosť K Finance Life, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava, IČO: 43 812 554 je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.