Výrok rozhodnutia : POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : OFS – 1087-2016 – 1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 1 ods. 2, § 5 ods. 2, § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dohľade nad finančným trhom") v konaní o uložení poriadkovej pokuty vedenom podľa ustanovenia § 38 zákona o dohľade nad finančným trhom ukladá podľa ustanovenia  § 38 ods. 1 písm. a) v spojení s ustanovením § 38 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 23636/B, poriadkovú pokutu vo výške 10.000 Eur (slovom desaťtisíc eur), za porušenie ustanovenia § 2 ods. 7 a § 9 ods. 3 písm. b) zákona o dohľade nad finančným trhom tým, že neposkytla v rozsahu a lehotách určených Národnou bankou Slovenska potrebnú súčinnosť, informácie a doklady osobám povereným výkonom dohľadu na mieste, začatého dňa 15. 10. 2015 na základe poverenia NBS vydaného riaditeľom odboru ochrany finančných spotrebiteľov č. OFS-11660/2015 zo dňa 13. 10. 2015, a tým sťažovala výkon dohľadu na mieste nasledovným spôsobom:

1.   neposkytla osobám povereným výkonom dohľadu všetky vzory predzmluvnej a zmluvnej dokumentácie používanej pri jednotlivých druhoch produktov tak, ako boli požadované osobami poverenými výkonom dohľadu v Oznámení o začatí výkonu dohľadu na mieste č. OFS-11660/2015 zo dňa 18. 11. 2015, v liste Vyjadrenie k doplneniam podkladov a vyžiadanie dokumentácie č. OFS-11660/2015 zo dňa 1. 12. 2015, v Zápise z rokovania č. 1 zo dňa 7. 12. 2015 a Zápise z rokovania č. 3 zo dňa 9. 12. 2015;

2.   neposkytla osobám povereným výkonom dohľadu kópie kompletných úverových zložiek k zmluvám v rozsahu údajov a spôsobom, ako boli uvedené v liste Vyjadrenie k doplneniam podkladov a vyžiadanie dokumentácie č. OFS-11660/2015 zo dňa 1. 12. 2015, v elektronickej komunikácii zo dňa 7. 12. 2015 a v „Zápise z rokovania č. 3" zo dňa 9. 12. 2015;

3.   neposkytla osobám povereným výkonom dohľadu všetky vnútorné predpisy upravujúce opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov účinné od 1. 9. 2015 vrátane prípadných dodatkov tak, ako boli požadované Oznámením o začatí výkonu dohľadu na mieste č. OFS-11660/2015 zo dňa 18. 11. 2015, listom Vyjadrenie k doplneniam podkladov a vyžiadanie dokumentácie č. OFS-11660/2015 zo dňa 1. 12. 2015 a elektronickou komunikáciou zo dňa 3. 12. 2015 a 4. 12. 2015.

Uloženú poriadkovú pokutu je POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, povinná uhradiť do 30 kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516, variabilný symbol: 0035807598.