Výrok rozhodnutia : VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-6862/2014-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť VÚB Generali"), podľa § 52 ods. 1 písm. g) zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Depozitárom vykonávajúcim činnosť na základe písomnej zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou VÚB Generali o výkone činnosti depozitára bude spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242 konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti VÚB Generali lehotu jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas.