Výrok rozhodnutia : Československá obchodná banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : 100-000-001-161

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Československej obchodnej banke, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená jediným akcionárom pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia konanom dňa 19. septembra 2016.