Výrok rozhodnutia : M Securities o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-994/2014-2

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch Svetlane Gavrilovej, trvalý pobyt Maskavas iela 285/1-63 Riga, LV 1024, Lotyšská republika, číslo pasu LVxxxxxxx na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi M Securities o.c.p., a.s., so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949 (ďalej len „spoločnosť M Securities o.c.p., a.s.") a to podielu 11 %, čím celkový podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti M Securities o.c.p., a.s. dosiahne 20 %. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, v súlade s ustanovením § 70 ods. 13 zákona o cenných papieroch určuje lehotu tri mesiace od udelenia predchádzajúceho súhlasu na uskutočnenie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas.