Výrok rozhodnutia :

AEGON, d.s.s, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-13051/2014-3

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa ustanovenia § 113 ods. 1 zákona
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. g) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie č. 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612, na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.“ v článku 2 ods. 3) písm. g), v článku 4 ods. 2), v článku 7 ods. 1) písm. h) a v článku 15. Návrh úplného znenia štatútu dôchodkového fondu s názvom „SOLID – dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.“ je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.