Výrok rozhodnutia :

Privatbanka, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-279-685 k č.sp.: NBS1-000-058-311

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas spoločnosti Privatbanka, a.s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419 podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na voľbu Ing. Milana Ondreja, narodeného xx. xx. xxxx, bytom Školská 2810/82, 900 42 Dunajská Lužná – Nové Košariská, za člena dozornej rady.