Výrok rozhodnutia : Peter Gramata

Číslo rozhodnutia : ODT-1274/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z a p i s u j e  žiadateľa - Mgr. Peter Gramata, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvale bytom Mlynarovičova 6, 851 03 Bratislava podľa ustanovenia § 46 ods. 5, ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do zoznamu aktuárov.