Výrok rozhodnutia : Volkswagen Bank GmbH

Číslo rozhodnutia : č. z.: 100-000-032-781 k č. sp.: NBS1-000-009-521

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Volkswagen Bank GmbH, so sídlom Gifhorner Strasse 57, 38112 Braunschweig, Spolková republika Nemecko, zapísanej v obchodnom registri miestneho súdu v Braunschweig, č. HRB 1819 (ďalej len „spoločnosť" alebo „účastník konania") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch") na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme priameho podielu vo výške 58 % na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., so sídlom Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438 (ďalej len „veriteľ"), čím sa tento veriteľ stane dcérsku spoločnosťou účastníka konania. Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.