Výrok rozhodnutia :

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9357/2015-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 na voľbu Ing. Ivana Gránskeho, nar. xxxx, trvale bytom Adámiho 546/23, 841 05 Bratislava za člena predstavenstva Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.