Výrok rozhodnutia :

MARMAS s. r. o.

Číslo rozhodnutia : ODT-9987/2015-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti MARMAS s. r. o., so sídlom Padlých hrdinov 12886/9J, 821 06 Bratislava, IČO: 47 396 636 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.