Výrok rozhodnutia : Vladimír Blahuta – B&M

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-187-469 k č.sp.: NBS1-000-034-311

árodná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 4 ods. 4, § 24 ods. 1 a § 40 zákona č. 202/1995 Z. z. Devízového zákona a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým ukladá Vladimírovi Blahutovi - B&M, živnostníkovi s miestom podnikania Milošová 3006, 022 01 Čadca, IČO: 36 942 391  podľa § 24a ods. 1 písm. d) v spojení s ods. 2 písm. d) zákona č. 202/1995 Z. z. Devízového zákona a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov pokutu vo výške 300 eur (slovom: tristo eur) za porušenie ustanovenia:

1. § 13 ods. 5 písm. a) zákona č. 202/1995 Z. z. Devízového zákona a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 Opatrenia NBS č. 139/2013 Z. z. zo 14. mája 2013, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami tým, že vyhotovené doklady o odpočte o nákupe cudzej meny neoznačil poradovými číslami v súvislom číselnom rade,

2. § 13 ods. 5 písm. a) zákona č. 202/1995 Z. z. Devízového zákona a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 5 Opatrenia NBS č. 139/2013 Z. z. zo 14. mája 2013, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami tým, že vo valutovom denníku denne nevyčísloval objem nakúpenej alebo objem predanej jednotlivej cudzej meny v rámci zmenárenskej činnosti,

3. § 6 ods. 8 zákona č. 202/1995 Z. z. Devízového zákona a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov tým, že Národnej banke Slovenska písomne neoznámil zmenu adresy trvalého pobytu a zrušenie prevádzkarne, t. j. neoznámil zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie devízovej licencie, a to hneď, ako sa o nich dozvedel.