Výrok rozhodnutia :

365.invest, správ. spol., a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-309-698 k č.sp.: NBS1-000-064-237


Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. q) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvorených podielových fondov s názvom 365.world o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej len zanikajúci fond 365.world) do otvoreného podielového fondu s názvom Eko o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej len nástupnícky fond Eko) spravovaných správcovskou spoločnosťou 365.invest, správ. spol., a. s. Depozitárom zanikajúceho fondu 365.world aj nástupníckeho fondu Eko je spoločnosť 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890. I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability v zmysle ustanovenia § 180 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje zmenu štatútu nástupníckeho fondu Eko: v článku A. sa vkladá nový odsek 5.; pôvodný odsek 5. sa označuje ako odsek 6.; v článku B. sa menia odseky 1. a 4.; v článku J. sa mení odsek 3.; v časti v článku K. sa mení odsek 2., v článku L. sa dopĺňajú odseky 4., 5. a 6. II. Štatút nástupníckeho fondu Eko v znení zo dňa 3. septembra 2021 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. III. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s. na zlúčenie zanikajúceho fondu 365.world s nástupníckym fondom Eko lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.