Výrok rozhodnutia :

UMOSS, spol. s r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-004-154 k č.sp.: NBS1-000-004-154

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) u k l a d á podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti UMOSS, spol. s r. o., IČO: 36 387 771, Osadská 679/15, 028 01 Trstená, pokutu 200 eur (slovom: dvesto eur) za porušenie § 18 ods. 11 prvej vety v spojení s ustanoveniami § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7 a § 22 ods. 2 tretej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť UMOSS, spol. s r. o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu (konateľa) spoločnosti, ktorá je aj odborným garantom spoločnosti UMOSS, spol. s r. o., nesplnila povinnosť absolvovať každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a následne po uplynutí tejto lehoty, v období od 25.10.2015 do 10.8.2016, nespĺňala požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v uvedenom sektore.