Výrok rozhodnutia :

ALCHEMAS s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-284-744 k č.sp.: NBS1-000-059-151

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) spoločnosti ALCHEMAS s.r.o. so sídlom: Ľudovíta Fullu 3012/4, 841 05 Bratislava, IČO: 52 056 350 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-152-019 k č. sp.: NBS1-000-032-592 zo dňa 6. februára 2019 tak, že ho rozširuje o sektor prijímania vkladov, o sektor doplnkového dôchodkového sporenia a o sektor starobného dôchodkového sporenia.