Výrok rozhodnutia :

K-PAY, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-295-453 k č.sp.: NBS1-000-061-518

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e spoločnosti K-PAY a.s., so sídlom Kaštieľ 5, 900 27 Bernolákovo, IČO: 51 032 317, podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Martina Konvičku za člena dozornej rady platobnej inštitúcie.