Výrok rozhodnutia :

SAB o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-298-559 k č.sp.: NBS1-000-062-221

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch spoločnosti SAB, o.c.p., a.s., so sídlom Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 960 990 na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi. Novým sídlom spoločnosti SAB o.c.p. a.s. bude Gajova 4, 811 09 Bratislava.