Výrok rozhodnutia : ZSE Energia, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-7287/2014-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti ZSE Energia, a.s., IČO: 36 677 281, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.