Výrok rozhodnutia : WinFin a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-10486/2014-2

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 47/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore  poistenia a zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a doplnkového dôchodkového sporenia spoločnosti WinFin, a.s. so sídlom : Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO : 44 975 619 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-15278/2009 zo dňa 29. októbra 2009 a rozhodnutím č. OPK-3293-1/2010 zo dňa 3. mája 2010 tak, že ho zužuje o sektory kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a doplnkového dôchodkového sporenia. Spoločnosť WinFin, a.s. so sídlom : Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO : 44 975 619, je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.