Výrok rozhodnutia :

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-277-483 k č.sp.: NBS1-000-058-644

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona o burze, spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 zmeny Burzových pravidiel BCPB zo dňa 26.02.2021 v týchto častiach: Časť V. Pravidlá obchodovania, Časť VI. Pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania, Časť IX. Osobitné a záverečné ustanovenia. Burzové pravidlá BCPB zo dňa 26.02.2021 v znení schválených zmien sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.