Výrok rozhodnutia : Diners Club CS, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODB-12961-2/2012

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z.  o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti  Diners Club CS, s.r.o., so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35 757 086 (ďalej len „účastník konania" alebo „platobná inštitúcia")  podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) a ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách") predchádzajúci súhlas na vymenovanie pána Petra Schwingenschlögla, narodeného dňa xx. xx. xxxx, bytom Hirschentanzstraβe 15 A, 2384 Breitenfurt, Rakúsko za člena štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie.