Výrok rozhodnutia : VB LEASING Sprostredkovateľská s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-12209/2014-2

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 47/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch  poistenia alebo zaistenia a poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov spoločnosti VB LEASING Sprostredkovateľská s.r.o. so sídlom : Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO : 45 579 962,  udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-9777-1/2010 zo dňa 17. augusta 2010 tak, že ho zužuje o sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. Spoločnosť VB LEASING Sprostredkovateľská s.r.o. so sídlom : Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO : 45 579 962, je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia,