Výrok rozhodnutia :

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-ODT- 10351/2016-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa ustanovenia § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 624 na zvolenie osoby – Ing. Dušan Quis, narodený dňa xxxxxxxxx, trvalý pobyt Lužická 1646/6, Praha, Česká republika - za člena dozornej rady spoločnosti Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.