Výrok rozhodnutia :

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-126-091 k č.sp.: NBS1-000-027-390

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľuje podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. l) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na spravovanie fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f.
Národná banka Slovenska určuje podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. na vrátenie povolenia na spravovanie fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f. lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.