Výrok rozhodnutia : Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-177-695 k č.sp.: NBS1-000-038-037

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje zásady stavebného sporenia spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026, podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.