Výrok rozhodnutia :

24-pay, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-251-304 k č.sp.: NBS1-000-053-538Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
u d e ľ u j e

spoločnosti 24-pay s.r.o.,
so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina,
IČO: 44 002 602,

predchádzajúci súhlas

podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie Ing. Romana Nižníka za vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly platobnej inštitúcie.