Výrok rozhodnutia : Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-280-473 k č.sp.: NBS1-000-059-110

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len „Národná banka Slovenska") ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2,
§ 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom" udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74, Bratislava, IČO: 00 151 700 (ďalej len „účastník konania"), na zvolenie osoby - Dr. Agata Aniela Przygoda, dátum narodenia XXXX, trvalý pobyt XXXX, štátna príslušnosť XXXX - navrhovanej za člena predstavenstva spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 901 624, a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 18. marca 2021 č. záznamu 100-000-279-146.