Výrok rozhodnutia :

SPPS, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-277-703 k č.sp.: NBS1-000-058-381

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti SPPS, a. s., so sídlom Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 85 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na voľbu Ing. Borisa Katuščáka, za člena štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí.