Výrok rozhodnutia : VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-183-350 k č.sp.: NBS1-000-037-703

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., so sídlom Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438, predchádzajúci súhlas podľa § 20d ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vymenovanie pána Bastiana Krenzlina za vedúceho útvaru vnútornej kontroly. Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.