Výrok rozhodnutia :

SAB Holding a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-278-772 k č.sp.: NBS1-000-058-911

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
spoločnosti SAB Holding a.s. so sídlom Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 036 68 118, LEI: 315700W4A4AEAU8O8745 podľa ustanovenia článku 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 15. marca 2021 vypracovaný ako jeden dokument vo formáte rastového prospektu EÚ podľa ustanovení článku 15 nariadenia o prospekte pre zaknihované dlhopisy spoločnosti SAB Holding a.s. so sídlom Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 036 68 118, LEI: 315700W4A4AEAU8O8745 s názvom Dluhopis SAB Holding 2,18/22 III, s prideleným identifikačným kódom ISIN CZ0003531162, v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov 550 000 000 CZK, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 50 000 CZK, s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou vo výške 2,18 % p.a., s dňom vydania 30. júna 2021 a so splatnosťou dňa 20. decembra 2022. Prospekt zo dňa 15. marca 2021 je prílohou tohto rozhodnutia.