Výrok rozhodnutia : VAB, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-12621/2014-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") spoločnosti : VAB, s.r.o. so sídlom : Priateľstva 7, 934 01 Levice, IČO : 45 981 299 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.