Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka,a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-5149/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155   podľa § 125 ods. 2 zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov prospekt cenného papiera vypracovaný ako Základný prospekt  dňa 6.5.2013 pre hypotekárne záložné listy spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 vydávané v rámci ponukového programu.
 
Základný prospekt zo dňa 6.5.2013 je prílohou tohto rozhodnutia.