Výrok rozhodnutia :

Generali Poisťovňa, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-312-875 k č.sp.: NBS1-000-060-834

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 79 ods. 2 zákona č. 39/2015
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poisťovníctve), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len Národná banka Slovenska) ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dohľade) u d e ľ u j e predchádzajúci súhlas podľa § 77 ods. 1 písm. c) zákona o poisťovníctve v spojení s § 157 ods. 1 zákona o poisťovníctve spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B (ďalej len Žiadateľ alebo účastník konania) na predaj podniku Žiadateľa spoločnosti Generali Česká pojišťovna a.s., so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikačné číslo: 452 72 956, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka: 1464 (ďalej len Generali CZ), ktorého súčasťou je aj prevod celého poistného kmeňa Žiadateľa a celého zaistného kmeňa Žiadateľa na Generali CZ , a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa
17. mája 2021, č. záznamu: 100-000-288-299. V súlade s § 77 ods. 19 zákona o poisťovníctve v spojení s § 156 ods. 7 druhej vety zákona o poisťovníctve určuje Národná banka Slovenska lehotu šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vykonanie úkonu, na ktorý bol tento predchádzajúci súhlas udelený.

EN_Decision_Generali poistovna_sale of business.pdf [.pdf, 140.7 kB]

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/EN_Decision_Generali poistovna_sale of business.pdf