Výrok rozhodnutia :

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-284-939 k č.sp.: NBS1-000-059-720

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len „Národná banka Slovenska“) ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 35 904 305 (ďalej len „účastník konania“), na zvolenie osoby – Ing. Gabriel Balog, dátum narodenia XXXX, trvalý pobyt XXXX, štátna príslušnosť XXXX – navrhovanej za člena predstavenstva účastníka konania, a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 12. apríla 2021 č. záznamu 100-000-282-449.