Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-8628/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava,  IČO: 31 320 155 podľa § 4a ods. 7 zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov  v spojení s  § 124 ods. 2 zákona  č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov  v spojení s  § 125 ods. 2  zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov:

1. Registračný dokument zo dňa 24.7.2013 vypracovaný pre investičné certifikáty s názvom „Investičné certifikáty VÚB, a.s. 2016" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK5110000133 séria 01, v najvyššej  sume menovitých hodnôt investičných certifikátov 153.200,- eur, s menovitou hodnotou jedného investičného certifikátu 1,- eur, s dátumom vydania  dňa 15.8.2013 a so splatnosťou dňa 15.8.2016
2. Opis cenných papierov zo dňa 24.7.2013,
3.  Súhrnný dokument zo dňa 24.7.2013, ktoré budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt investičného certifikátu, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.

Registračný dokument zo dňa 24.7.2013, Opis cenných  papierov  zo dňa  24.7.2013 a Súhrnný dokument  zo dňa 24.7.2013 sú prílohou tohto rozhodnutia.